Pirkšanas noteikumi

 • Šie Elektroniskā veikala Noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) un Privātuma politiku ir obligāta un neatņemama pirkšanas-pārdošanas līguma, kas noslēgts starp MB „HEAT BALTIC” un MB „HEAT BALTIC” klientu (turpmāk tekstā –  Klientu, Jūs, Jūsu, Jums), sastāvdaļa, kas iepazīstina Jūs ar interneta veikalu: www.heatbaltic.eu (turpmāk tekstā – e-veikals) preču pirkšanas-pārdošanas noteikumiem, kā arī nosaka HEAT BALTIC un Jūsu tiesības un pienākumus, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu e- veikalā.
  I. Vispārīgie noteikumi
  1. Izmantot e-veikala pakalpojumus ir tiesības:
  1.1. rīcībspējīgām fiziskām personām, kuras nav jaunākas par 18 gadiem;
  1.2. nepilngadīgām personām no piecpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam ar vecāku, audžuvecāku vai aprūpētāju piekrišanu, izņemot tos gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar savu algu vai stipendiju;
  1.3. juridiskām personām;
  1.4. visu iepriekš norādīto personu pilnvarotajiem pārstāvjiem.
  2. Ja vēlaties izmantot e-veikala pakalpojumus, Jums ir jāreģistrējas. Reģistrācija tiek uzskatīta par notikušu un spēkā esošu, kad jūs elektroniski sniedzat informāciju par sevi un pārejat pie turpmākajām darbībām.
  3. Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, adrese, e-pasts, tālrunis), kuri sniegti, reģistrējoties e-veikalā, tiek glabāti un apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas Personas datu juridiskās aizsardzības likumu Nr. IX–1296 un aprakstīto „Privātuma politiku”.
  4. Preču cenas, kuras norādītas e-veikala preču katalogā, ir spēkā, tikai pērkot šīs preces e-veikalā. Preču cenas e-veikalā ir norādītas ar atlaidēm un ar PVN, ja klients ir PVN maksātājs, un bez PVN – ja klients nav PVN maksātājs. Piegādes cenas nav ierēķinātas. Preču fotogrāfijas var atšķirties no reālajiem produktiem.
  5. Pirkšanas-pārdošanas līgums starp Jums un HEAT BALTIC tiek uzskatīts par noslēgtu no tā brīža, kad jūs e-veikalā esat izveidojis pirkumu grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un iepazinies (izlasījis un nospiedis taustiņu „Piekrītu Noteikumiem”) ar šiem Noteikumiem un nospiežat pogu „Apstiprināt pasūtījumu”. Līgums, kas parakstīts starp HEAT BALTIC un Jums, tiek glabāts e-veikalā.
  6. Par pirkšanas-pārdošanas līgumu HEAT BALTIC Jūs informē, nosūtot ziņu uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.
  II. Jūsu tiesības un pienākumi
  7. Jūs varat izvēlēties un pasūtīt jebkuru preci no e-veikala kataloga. Atlaides un kuponi nesummējas. Veiciet vēl vienu pasūtījumi, lai izmantotu otru atlaidi vai kuponu. Kupona atlaides tiek piemērotas no preces cenas bez PVN.
  8. Izmantojot e-veikala pakalpojumus, Jūs piekrītat šiem pirkšanas-pārdošanas līguma noteikumiem, un Jums tie jāievēro.
  9. E-veikala reģistrācijas formā Jums jāsniedz pilnīgi un pareizi dati. Ja Jūsu personas dati ir mainījušies, Jums jāatjaunina dati.
  10. Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, ko veicat e-veikalā.
  11. Vienai un tai pašai personai nav atļauts e-veikalā reģistrēties ar vairākiem vārdiem.
  12. Jums ir jāpieņem pasūtītās preces. Ja Jūs bez svarīga iemesla atsakāties pieņemt preces, Jums jāsedz preču piegādes izmaksas.
  13. Jūs piekrītat nenodot trešajām personām savu reģistrācijas un pieteikšanās informāciju. Ja jūs zaudējat savu pieteikšanās informāciju, Jums nekavējoties jāinformē HEAT BALTIC. HEAT BALTIC nav atbildīgs par trešo personu darbībām, kuras veiktas, izmantojot Jūsu pieteikšanās datus līdz informēšanas brīdim un iespējai e-veikala administratoram mainīt Jūsu pieteikšanās informāciju. Šajā gadījumā HEAT BALTIC ir tiesības uzskatīt, ka darbības e-veikalā veicāt Jūs.
  14. HEAT BALTIC nav atbildīgs par jebkādām trešo personu darbībām, ja šādas personas, izmantojot Jūsu bankas sistēmu, noslēdz pirkšanas-pārdošanas līgumus, izmantojot e-veikala pakalpojumus.
  III. HEAT BALTIC tiesības un pienākumi
  15. Ja reģistrācijas laikā vai vēlāk iesniegti nepatiesi, neprecīzi vai nepilnīgi dati vai ne visi prasītie dati vai Jūs neievērojat citas saistības, kuras paredzētas šajos Noteikumos, tādā gadījumā HEAT BALTIC ir tiesības nekavējoties atcelt reģistrāciju un dzēst Jūsu datus vai arī ierobežot Jūsu tiesības izmantot e-veikala sniegtos pakalpojumus. Par Jūsu nepareizo datu radītajām sekām esat atbildīgs tikai Jūs pats.
  16. HEAT BALTIC patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai pārtraukt Jūsu reģistrāciju un e-veikala pakalpojumu lietošanu, ja ir pamats uzskatīt, ka Jūs veicat neatļautas darbības vai kā citādi mēģināt kaitēt e-veikala darbam vai stabilai darbībai.
  17. Apņemas radīt visus apstākļus, lai Jūs varētu izmantot e-veikala pakalpojumus.
  18. Ja neparedzētu apstākļu dēļ nav iespējams Jums piegādāt Jūsu pasūtītās preces, apņemas Jums piedāvāt līdzīgas preces. Ja Jūs atteiksieties pieņemt preču analogus, samaksāto naudu atmaksāsim 72 stundu laikā, ja ir veikta priekšapmaksa.
  19. Par precēm varat maksāt ar priekšapmaksas bankas pārskaitījumu.
  20. Jūs varat apmaksāt preces, izmantojot:
  20.1 Bankas pārskaitījums
  20.2. Kases kurjers.

  IV. Preču piegāde
  20. HEAT BALTIC apņemas Jūsu pasūtītās preces pēc apmaksas veikšanas piegādāt uz Jūsu norādīto adresi 1–5 darba dienu laikā Latvijā.
  21. Preces tiks piegādātas ar kurjerpastu. Ja iegādāsieties preces par vairāk nekā 60 € ar PVN, preces tiks piegādātas bez maksas.

  22. Kad Jūs parakstāt sūtījuma pavadzīmi, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir pienācīgi nodots (piegādāts).
  23. Preces piegādes laikā Jums kopā ar kurjeru jāpārbauda preču sūtījuma stāvoklis. Ja pamanāt sūtījuma bojājumu, Jums tas jāatzīmē sūtījuma pavadzīmē, jāuzraksta brīvā formā bojājuma akts un jāatsūta mums. Ja Jūs sūtījuma pavadzīmi parakstāt bez piezīmēm, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir nodots pienācīgā kārtībā.
  24. Preču piegādes maksa Lietuvas Republikā ir tāda, kā norādīts e-veikala pasūtījumu sistēmā pasūtīšanas brīdī.
  25. HEAT BALTIC nav atbildīgs par Klienta pasūtītās preces zudumu vai piegādes kavēšanos, ja tas notiek trešās personas vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus HEAT BALTIC nevar kontrolēt vai saprātīgi paredzēt pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas laikā un nevarēja novērst šo apstākļu vai to seku rašanos.
  V. Preču atpakaļatdošana
  26. Preču atpakaļatdošanai tiek piemērots Lietuvas Republikas ekonomikas ministra 2012. gada 15. marts rīkojums „Par lietu atpakaļatdošanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu”.
  27. Ja tiek atdota atpakaļ nekvalitatīva prece, HEAT BALTIC apņemas pieņemt nekvalitatīvo preci un to aizstāt ar analogu preci. Ja HEAT BALTIC nav analoģiskas preces, Jums tiks atmaksāta par preci samaksātā nauda. Klienta samaksātā nauda tiek atmaksāta ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no dienas, kad Klienta atpakaļ atdotās preces tiek piegādātas HEAT BALTIC. Klients nevar atdot atpakaļ tādas atpakaļ preces, kuru atpakaļatdošanu neparedz Lietuvas Republikas tiesību akti. Pirms preču atpakaļatdošanas Klientam jāsazinās ar Pārdevēju.
  28. Atdodamajai precei jābūt pilnībā nokomplektētai, apģērbam un apaviem jābūt nesabojātiem, nelietotiem. Jūs esat atbildīgs par pilnīgu preces komplektāciju. Ja prece nav pilnībā nokomplektēta, tā netiek pieņemta.
  29. HEAT BALTIC vēlas, lai preces tiktu atdotas atpakaļ tajā pašā iepakojumā, kurā tās tika piegādātas. Iepakojumam jābūt nesabojātam, tīram, pienācīgi sagatavotam un iepakotam.
  30. Lietuvas Republikas civilkodekss paredz, ka Jums ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, mums to rakstiski paziņojot  (uz e-pastu info@heatbaltic.eu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes dienas.
  31. Lai atteiktos no pirkšanas-pārdošanas līguma, Noteikumos norādītajā termiņā uz Noteikumu 30. punktā norādīto adresi rakstveidā paziņot par atteikšanos. Paziņojumu par atteikšanas no līguma apstiprinājumu saņemsiet uz Jūsu norādīto e-pastu. Ja nesaņemat apstiprinājumu 24 stundu laikā, pa tālruni sazinieties ar HEAT BALTIC. Pēc atteikšanās no līguma 3 (trīs) darba dienu laikā Jums jāatdod atpakaļ nopirktā Prece, kura atbilst Noteikumu 29. punkta prasībām, ja tā Jums tika piegādāta. Atsakoties no līguma, par Preci samaksātā nauda tiks atmaksāta 5 (piecu) darba dienu laikā no Preces atpakaļatdošanas dienas.
  32. Jums nav tiesību atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, ja:
  32.1. Prece ir sabojāta vai preces izskats ir būtiski mainījies; iepakojuma izskata izmaiņas, kuras bija nepieciešamas, lai apskatītu saņemto preci, netiek vērtētas kā preces izskata būtiskas izmaiņas.
  32.2. Jums nav pirkuma pierādījuma (pirkuma čeks vai PVN faktūrrēķins, kas tiek piegādāts kopā ar preci).
  VI. Nobeiguma noteikumi
  33. HEAT BALTIC patur tiesības apturēt, pēc saviem ieskatiem papildināt, mainīt šos Noteikumus un citus ar Noteikumiem saistītus dokumentus, par to Jūs informējot e-veikalā. Noteikumu papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas, t. i., no dienas, kad tie tiek ievietoti e-veikala sistēmā.
  34. Ja Jūs nepiekrītat Noteikumu jaunajai redakcijai vai izmaiņām, Jums ir tiesības tos noraidīt ar nosacījumu, ka Jūs zaudējat tiesības izmantot e-veikala pakalpojumus.
  35. Ja pēc Noteikumu maiņas Jūs turpināt izmantot e-veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Jūs piekrītat Noteikumu jaunajai redakcijai vai izmaiņām.
  36. Visas domstarpības sakarā ar šiem Noteikumu izpildi tiek risinātas sarunu ceļā. Nepanākot vienošanos 30 (trīsdesmit) dienu laikā, domstarpības risināmas Lietuvas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā.
  37. Šiem Noteikumiem tiek piemērotas Lietuvas Republikas tiesību normas.
   

Salidzini.lv logotips Visi Internetveikali un cenas